LG OTA Update beta – October 2

ModelOld VersionNew VersionSizeDate
IOT_FUT_LM-V510NLMV510NAT-V10h-LGU-KR-SEP-28-2019+0LMV510NAT-V10j_RF-LGU-KR-OCT-02-2019+0193.38MB2019/10/2
IOT_FUT_LM-V510NLMV510NAT-V10h-KT-KR-SEP-28-2019+0LMV510NAT-V10j_RF-KT-KR-OCT-02-2019+0194.1MB2019/10/2
IOT_FUT_LM-V510NLMV510NAT-V10h-SKT-KR-SEP-28-2019+0LMV510NAT-V10j_RF-SKT-KR-OCT-02-2019+0194.21MB2019/10/2
IOT_LM-V510NLMV510NAT-V10g-KOT-KR-SEP-20-2019+0LMV510NAT-V10j-KOT-KR-OCT-02-2019+0232.13MB2019/10/2
IOT_LM-V510NLMV510NAT-V10g-SKT-KR-SEP-20-2019+0LMV510NAT-V10j-SKT-KR-OCT-02-2019+0225.78MB2019/10/2
IOT_LM-V510NLMV510NAT-V10g-LGU-KR-SEP-20-2019+0LMV510NAT-V10j-LGU-KR-OCT-02-2019+0224.95MB2019/10/2
LM-V510NLMV510NAT-V10g-SKT-KR-SEP-20-2019+0LMV510NAT-V10j-SKT-KR-OCT-02-2019+0225.78MB2019/10/2
LM-V510NLMV510NAT-V10g-KT-KR-SEP-20-2019+0LMV510NAT-V10j-KT-KR-OCT-02-2019+0225.67MB2019/10/2
LM-V510NLMV510NOAT-V10g-KOR-XX-SEP-20-2019+0LMV510NOAT-V10j-KOR-XX-OCT-02-2019+0224.78MB2019/10/2
LM-V510NLMV510NAT-V10g-LGU-KR-SEP-20-2019+0LMV510NAT-V10j-LGU-KR-OCT-02-2019+0224.95MB2019/10/2
TEST-MODELLMQ620WAAT-V08t-CAN-XX-SEP-20-2019-ARB00+0LMQ620WAAT-V09e-CAN-XX-OCT-02-2019-ARB00+0261.74MB2019/10/2
TEST-MODELLMQ620WAAT-V08j-CAN-XX-SEP-06-2019-ARB00+0LMQ620WAAT-V09e-CAN-XX-OCT-02-2019-ARB00+0261.74MB2019/10/2
IOT_OA1930LMOA1930AT-V10c-DCM-JP-SEP-03-2019+0LMOA1930AT-V10g-DCM-JP-OCT-02-2019+0184.67MB2019/10/2
IOT_OA1930LMOA1930AT-V10c-440-10-SEP-03-2019+0LMOA1930AT-V10g-440-10-OCT-02-2019+0184.67MB2019/10/2

Leave a Comment